Rozhodčí nález

Zákon přiznává rozhodčímu nálezu v zásadě stejné právní účinky jako rozsudku obecného soudu. Doručením stranám rozhodčí nález nabývá právní moci a je vykonatelný. Rozhodčí nález se tak stává plnohodnotným exekučním titulem a nárok přiznaný rozhodcem může být bez splnění jakýchkoliv dalších formálních náležitostí vymáhán v řízení o výkonu rozhodnutí, resp. v exekučním řízení.

Rozhodčí nález má základní náležitosti shodné s rozsudkem obecných soudů, což má význam zejména z pohledu jeho bezproblémové vymahatelnosti v exekučním řízení, resp. v řízení o výkonu rozhodnutí. Rozhodčí nález je jako rozhodčí nález nadepsán, jsou v něm označeni účastníci řízení, příp. jejich zástupci, obsahuje označení projednávané věci spisovou značkou, označení osoby rozhodce, výrok rozhodce v meritu věci se stanovením lhůty k plnění, výrok rozhodce o nákladech řízení, poučení o vykonatelnosti, případné stručné odůvodnění, místo a datum vydání rozhodčího nálezu, podpis rozhodce.

V praxi rozhodčí nálezy obsahují stručné odůvodnění pojednávající o pravomoci rozhodce, průběhu rozhodčího řízení a o skutečnostech, které rozhodce vedly k závěru ve výroku rozhodčího nálezu.

Pokud jde o náklady rozhodčího řízení, je rozhodce oprávněn účastníkovi, který ve sporu neměl úspěch, uložit povinnost k náhradě nákladů řízení úspěšnému účastníkovi, a to včetně nákladů za právní zastoupení advokátem.

Rozhodčí nález je konečný a závazný. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.