Spory pro rozhodčí řízení

Zákon 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném a účinném znění v ust. § 2 odst. 1 stanoví že se strany mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

V rozhodčím řízení mohou být rozhodovány následující majetkové spory

- vyplývající z obchodních vztahů (smlouvy kupní, o dílo, rámcové smlouvy, smlouvy o úvěru atd.)
- vyplývající z občanských vztahů (smlouvy kupní, o dílo, o půjčce, nájemní smlouvy atd.)
- spory vyplývající z pracovněprávních vztahů
- spory ze směnek
- spory o vlastnická a jiná práva k majetku, ať již movitému či nemovitému
- spory společníků obchodních společností
- spory vyplývající z odpovědnosti za škody a bezdůvodného obohacení
- další majetkové spory

Naopak v rozhodčím řízení nemohou být řešeny spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekuce, vyvolané prováděním konkurzu nebo vyrovnání, dědické spory, spory o umoření listin, spory o úschovách, spory vyplývající z řízení ve věcech obchodního rejstříku, spory ve věcech kapitálového trhu apod.