Žaloba k rozhodci

Rozhodčí řízení je zahájeno dnem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Žaloba musí obsahovat řadu náležitostí a dostatečné popsání žalobního skutku a označení důkazů, aby byla projednatelná a úspěšná. Proto doporučujeme její přípravu svěřit advokátní kanceláři specializované na vymáhání pohledávek. Určitě ohledně obsahu nemůžete kontaktovat samotného rozhodce, neboť ten z pozice nezávislého arbitra nemůže být nápomocný jedné ze stran sporu.

Rozhodčí žaloba má splňovat stejné základní náležitosti jako žaloba k obecnému soudu.

Takovými náležitostmi jsou:
- označení rozhodce,
- jméno, příjmení, datum narození a bydliště, resp. obchodní firma nebo název, IČ a sídlo účastníků řízení,
- označení zástupců účastníku řízení,
- vylíčení rozhodujících skutečností,
- označení důkazů,
- označení, čeho se navrhovatel domáhá,
- podpis a datum.

Žalobce je dále povinen připojit k žalobě veškeré listinné důkazy, jejichž provedení navrhuje provést. Tato povinnost má zvláštní význam zejména v případě, že má rozhodčí řízení proběhnout na základě posouzení listinných důkazů, bez nařízení ústního jednání. Listinné důkazy postačí předložit v kopiích, avšak na výzvu rozhodce je strana povinna poskytnout originál navrženého listinného důkazu nebo jeho ověřenou kopii. Jestliže tak strana neučiní, nemusí rozhodce k navrženému důkazu přihlížet.

Stejně tak je k žalobě nutné přiložit plnou moc nebo jiný doklad, ze kterého vyplývá oprávnění zástupce účastníka jednat v řízení jeho jménem (zejména plná moc advokáta).

Žaloba, stejně jako kopie listinných důkazů, jakož i další podání ve věci se podávají v počtu vyhotovení o jeden větším, než je počet žalovaných.